هود اخوان

قیمت فروش اینترنتی محصولات هود اخوان با 22.2 تخفیف فروشگاه اجاق سرا

هود اخوان مورب مدل H69B
هود مورب اخوان
H69B
مدل H69B
هود اخوان-مورب
47,072,000
36,622,016
هود اخوان مورب مدل H75
هود مورب اخوان
H75
مدل H75
هود اخوان-مورب
46,253,000
35,984,834
هود اخوان مورب مدل H57MF
هود مورب اخوان
H57MF
مدل H57MF
هود اخوان-مورب
44,454,000
34,585,212
هود اخوان مورب مدل H75B
هود مورب اخوان
H75B
مدل H75B
هود اخوان-مورب
43,137,000
33,560,586
هود اخوان مورب مدل H77
هود مورب اخوان
H77
مدل H77
هود اخوان-مورب
41,539,000
32,317,342
هود اخوان مورب مدل H45T
هود مورب اخوان
H45T
مدل H45T
هود اخوان-مورب
36,793,000
28,624,954
هود اخوان مورب مدل H70
هود مورب اخوان
H70
مدل H70
هود اخوان-مورب
36,075,000
28,066,350
هود اخوان مورب مدل H63W
هود مورب اخوان
H63W
مدل H63W
هود اخوان-مورب
35,654,000
27,738,812
هود اخوان مورب مدل H86
هود مورب اخوان
H86
مدل H86
هود اخوان-مورب
35,554,000
27,661,012
هود اخوان مورب مدل H55T
هود مورب اخوان
H55T
مدل H55T
هود اخوان-مورب
35,170,000
27,362,260
هود اخوان مورب مدل H53T
هود مورب اخوان
H53T
مدل H53T
هود اخوان-مورب
35,167,000
27,359,926
هود اخوان مورب مدل H44T
هود مورب اخوان
H44T
مدل H44T
هود اخوان-مورب
35,150,000
27,346,700
هود اخوان مورب مدل H81
هود مورب اخوان
H81
مدل H81
هود اخوان-مورب
35,081,000
27,293,018
هود اخوان مورب مدل H80
هود مورب اخوان
H80
مدل H80
هود اخوان-مورب
34,833,000
27,100,074
هود اخوان مورب مدل H66MF
هود مورب اخوان
H66MF
مدل H66MF
هود اخوان-مورب
34,178,000
26,590,484
هود اخوان مورب مدل H83
هود مورب اخوان
H83
مدل H83
هود اخوان-مورب
33,962,000
26,422,436
هود اخوان مورب مدل H72BMF
هود مورب اخوان
H72BMF
مدل H72BMF
هود اخوان-مورب
33,940,000
26,405,320
هود اخوان مورب مدل H72
هود مورب اخوان
H72
مدل H72
هود اخوان-مورب
33,547,000
26,099,566
هود اخوان مورب مدل H66T
هود مورب اخوان
H66T
مدل H66T
هود اخوان-مورب
32,860,000
25,565,080
هود اخوان مورب مدل H74
هود مورب اخوان
H74
مدل H74
هود اخوان-مورب
32,674,000
25,420,372
هود اخوان مورب مدل H72TB
هود مورب اخوان
H72TB
مدل H72TB
هود اخوان-مورب
32,622,000
25,379,916
هود اخوان مورب مدل H65T
هود مورب اخوان
H65T
مدل H65T
هود اخوان-مورب
31,844,000
24,774,632
هود اخوان مورب مدل H61T
هود مورب اخوان
H61T
مدل H61T
هود اخوان-مورب
31,756,000
24,706,168
هود اخوان مورب مدل H71
هود مورب اخوان
H71
مدل H71
هود اخوان-مورب
31,661,000
24,632,258
هود اخوان مورب مدل H63T
هود مورب اخوان
H63T
مدل H63T
هود اخوان-مورب
31,421,000
24,445,538
هود اخوان مورب مدل H73T
هود مورب اخوان
H73T
مدل H73T
هود اخوان-مورب
31,390,000
24,421,420
هود اخوان مورب مدل H51T
هود مورب اخوان
H51T
مدل H51T
هود اخوان-مورب
30,688,000
23,875,264
هود اخوان مورب مدل H90
هود مورب اخوان
H90
مدل H90
هود اخوان-مورب
28,546,000
22,208,788
هود اخوان شومینه ای مدل H274S
هود شومینه ای اخوان
H274S
مدل H274S
هود اخوان-شومینه ای
28,498,000
22,171,444
هود اخوان شومینه ای مدل H4
هود شومینه ای اخوان
H4
مدل H4
هود اخوان-شومینه ای
28,462,000
22,143,436
هود اخوان شومینه ای مدل H27
هود شومینه ای اخوان
H27
مدل H27
هود اخوان-شومینه ای
28,244,000
21,973,832
هود اخوان شومینه ای مدل H49TS
هود شومینه ای اخوان
H49TS
مدل H49TS
هود اخوان-شومینه ای
27,824,000
21,647,072
هود اخوان شومینه ای مدل H284S
هود شومینه ای اخوان
H284S
مدل H284S
هود اخوان-شومینه ای
26,899,000
20,927,422
هود اخوان مورب مدل H89
هود مورب اخوان
H89
مدل H89
هود اخوان-مورب
26,587,000
20,684,686
هود اخوان شومینه ای مدل H35
هود شومینه ای اخوان
H35
مدل H35
هود اخوان-شومینه ای
26,388,000
20,529,864
هود اخوان شومینه ای مدل H49
هود شومینه ای اخوان
H49
مدل H49
هود اخوان-شومینه ای
26,161,000
20,353,258
هود اخوان شومینه ای مدل H11G
هود شومینه ای اخوان
H11G
مدل H11G
هود اخوان-شومینه ای
23,945,000
18,629,210
هود اخوان شومینه ای مدل H11
هود شومینه ای اخوان
H11
مدل H11
هود اخوان-شومینه ای
23,592,000
18,354,576
هود اخوان شومینه ای مدل H18G
هود شومینه ای اخوان
H18G
مدل H18G
هود اخوان-شومینه ای
22,532,000
17,529,896
هود اخوان شومینه ای مدل H18
هود شومینه ای اخوان
H18
مدل H18
هود اخوان-شومینه ای
22,197,000
17,269,266
هود اخوان مورب مدل H85
هود مورب اخوان
H85
مدل H85
هود اخوان-مورب
20,900,000
16,260,200
هود اخوان زیر کابینتی مدل H16
هود زیر کابینتی اخوان
H16
مدل H16
هود اخوان-زیر کابینتی
19,621,000
15,265,138
هود اخوان شومینه ای مدل H20
هود شومینه ای اخوان
H20
مدل H20
هود اخوان-شومینه ای
قیمت :
استعلام روز
هود اخوان مورب مدل H78
هود مورب اخوان
H78
مدل H78
هود اخوان-مورب
46,008,000
35,794,224
هود اخوان مورب مدل H43T
هود مورب اخوان
H43T
مدل H43T
هود اخوان-مورب
44,202,000
34,389,156
هود اخوان مورب مدل H58T
هود مورب اخوان
H58T
مدل H58T
هود اخوان-مورب
43,266,000
33,660,948
هود اخوان مورب مدل H34T
هود مورب اخوان
H34T
مدل H34T
هود اخوان-مورب
41,483,000
32,273,774
هود اخوان مورب مدل H62T
هود مورب اخوان
H62T
مدل H62T
هود اخوان-مورب
33,470,000
26,039,660
هود اخوان شومینه ای مدل H21
هود شومینه ای اخوان
H21
مدل H21
هود اخوان-شومینه ای
34,359,000
26,731,302
هود اخوان مخفی مدل H64TG
هود مخفی اخوان
H64TG
مدل H64TG
هود اخوان-مخفی
25,844,000
20,106,632
هود اخوان مخفی مدل H64TM
هود مخفی اخوان
H64TM
مدل H64TM
هود اخوان-مخفی
24,694,000
19,211,932
هود اخوان مخفی مدل H64TCS
هود مخفی اخوان
H64TCS
مدل H64TCS
هود اخوان-مخفی
24,657,000
19,183,146
هود اخوان مخفی مدل H64TH
هود مخفی اخوان
H64TH
مدل H64TH
هود اخوان-مخفی
23,193,000
18,044,154
هود اخوان مخفی مدل H64TW
هود مخفی اخوان
H64TW
مدل H64TW
هود اخوان-مخفی
23,037,000
17,922,786
هود اخوان مخفی مدل H64TS
هود مخفی اخوان
H64TS
مدل H64TS
هود اخوان-مخفی
22,299,000
17,348,622
هود اخوان مخفی مدل H64TB
هود مخفی اخوان
H64TB
مدل H64TB
هود اخوان-مخفی
22,126,000
17,214,028
هود اخوان مخفی مدل H64TP
هود مخفی اخوان
H64TP
مدل H64TP
هود اخوان-مخفی
20,058,000
15,605,124
هود اخوان مخفی مدل H64T
هود مخفی اخوان
H64T
مدل H64T
هود اخوان-مخفی
19,002,000
14,783,556
هود اخوان مورب مدل H67T
هود مورب اخوان
H67T
مدل H67T
هود اخوان-مورب
29,986,000
23,329,108
هود اخوان شومینه ای مدل H30
هود شومینه ای اخوان
H30
مدل H30
هود اخوان-شومینه ای
26,078,000
20,288,684
هود اخوان شومینه ای مدل H31
هود شومینه ای اخوان
H31
مدل H31
هود اخوان-شومینه ای
22,906,000
17,820,868
هود اخوان شومینه ای مدل H10
هود شومینه ای اخوان
H10
مدل H10
هود اخوان-شومینه ای
21,284,000
16,558,952
هود اخوان زیر کابینتی مدل H16عرض60
هود زیر کابینتی اخوان
H16عرض60
مدل H16عرض60
هود اخوان-زیر کابینتی
18,083,000
14,068,574

راهنمای هود آشپزخانه

قدرت مکش : قدرت مکش هود با معیار متر مکعب سنجیده می شود که در واقع به میزان جذب دود در هر ساعت گفته می شود . معمولا این میزان با توجه به اندازه و تعداد شعله های اجاق گاز متفاوت می باشد. اما بطور معمول برای آشپزخانه های با اجاق گاز پنج شعله گازی این مقدار می بایست حداقل 600 متر مکعب در ساعت باشد.

میزان صدا : به طبع هر چه میزان صدای هود پایین تر باشد ، بهتر است. ولی صدای هود بسته به قدرت مکش و نوع پروانه ای که در موتور هود به کار رفته باشد از 40 تا 60 دسیبل متفاوت می باشد.

پروانه موتور : . هودهایی که از پروانه فلزی استفاده می کنند دارای طول عمر بیشتری می باشند ولی هودهایی که از پروانه پلاستیکی نسوز بهره می برند دارای میزان صدای کمتری می باشند.

فیلتر الیافی : این نوع فیلتر بیشتر در هودهای زیرکابینتی و ارزان قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر آلومینیومی : درحال حاضر پرکاربردترین فیلتر برای ساخت هود می باشد. از مزایای این فیلتر می توان به قابلیت شستشو ، قابلیت تعویض و در بعضی از هودها چند لایه بودن آن اشاره کرد.

فیلتر ذغالی : این نوع فیلتر برای آشپزخانه هایی که امکان استفاده از دودکش را ندارند ، مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع فیلتر بدون خارج نمودن دود اقدام به تصویه هوا می کند. این نوع فیلتر می بایست حداقل سالی یکبار تعویض گردد. در ضمن توصیه می شود در صورت اجبار از این نوع فیلتر استفاده کنید.

سنسور : معیار دیگری که باید در هنگام یک هود به آن توجه کرد ، سنسور است. اگر هودی مجهز به سنسور باشد ، در صورت وجود دود و حرارت به صورت خودکار روشن شده و عمل مکش را انجام می دهد.

هود زیرکابینتی : این نوع هود همانطور که از اسمش پیداست در زیر کابینت نصب می شود و فضای کمی را اشغال می کند. اما بدلیل قدرت مکش پایین، ظاهر ساده و گاها صدای بیشتر، از گزینه های اصلی برای انتخاب یک هود مناسب به شمار نمی رود.این نوع هودها معمولا دارای فیلتر الیافی می باشند.

هود مخفی : این هود دارای قدرت مکش بالاتری نسبت به هود های زیرکابینتی می باشند و داخل فضای تعبیه شده داخل کابینت قرار می گیرند. این هود دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو می باشد.

هود شومینه ای : نسبت به دو مدل قبلی فضای بیشتری در آشپزخانه اشغال می کنند اما دارای مکش بالاتر وظاهری مناسب تر نسبت به آن دو می باشند. این نوع هود بدلیل تنوع در شکل ظاهری افزون بر قدرت مکش نسبتا بالا و قیمت مناسب می تواند یکی از گزینه های اصلی انتخاب شما باشد.

هود مورب : علاوه بر داشتن تمامی مزایای هودهای شومینه ای ، داشتن ظاهری مناسب تر نسبت به مدلهای قبلی ، این نوع هود را به پر فروش ترین نوع هود در بازار تبدیل کرده است . جنس این نوع هود از شیشه نشکن می باشد و در قالب دو رنگ مشکی و سفید تولید می شود. برخی از این نوع هود قابلیت پخش موسیقی را دارند.برروی این نوع هودها دربی تعبیه شده است که هنگام استفاده بسته به نوع هود، بصورت دستی ویا برقی باز خواهند شد.

هود جزیره : طراحی این نوع هودها مانند هودهای شومینه ای می باشد با این تفاوت که نوع نصب آنها به جای دیوار ، به صورت سقفی می باشد. از لحاظ کارایی هیچ امتیازی بین این نوع هود و شومینه ای وجود ندارد و فقط تفاوت در نوع نصب می باشد.هود آشپزخانه اخوان

هود شومینه ای اخوان

هود مورب اخوان

هود مخفی اخوان

هود کتابی اخوان

خرید اینترنتی هود اخوان

هود ایرانی

هود ارزان